Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

W skład Komisji wchodzą:
1. Grzegorz Kąkiel – przewodniczący komisji
2. Łukasz Derdziński
3. Paweł Stachowiec
4. Artur Wolny

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

  1. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”,
  2. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
  3. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.