Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

W skład Komisji wchodzą:
1. Paweł Stachowiec
2. Mieczysław Czytajło
3. Beata Dzieszyńska
4. Grzegorz Finowski
5. Karol Kwiatek
6. Berenika Rewicka
7. Zbigniew Semik
8. Julia Wilczyńska
9. Małgorzata Włoszczyk
10. Violetta Zapiór

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. lokalnych wydarzeniach kulturalnych,
2. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury,
3. lokalizacji obiektów kultury,
4. tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.