Komisja Infrastruktury i Transportu

W skład Komisji wchodzą:
1. Michał Skoczeń – przewodniczący komisji
2. Beata Dzieszyńska
3. Grzegorz Finowski
4. Monika Firlej-Balik
5. Marta Fujak
6. Łukasz Pietryka
7. Małgorzata Włoszczyk
8. Artur Wolny

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. robót budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej,
2. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
3. dzielnicowych programów robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1) lit. c),
4. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, w tym inwestycji drogowych towarzyszących inwestycjom niedrogowym,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.