Komisja Edukacji

W skład Komisji wchodzą:
1. Małgorzata Włoszczyk – przewodnicząca komisji
2. Małgorzata Ciemięga
3. Mieczysław Czytajło
4. Paweł Stachowiec
5. Jarosław Świech

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, a także związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną,
2. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświaty,
3. tworzenia lub likwidacji szkół i placówek oświaty,
4. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym,
5. Współpraca z placówkami oświatowymi.